Historie

Z dějin školy v Bohuslavicích

Bohuslavice se poprvé  připomínají  v listině kláštera Hradisko  u Olomouce v r. 1288. Dominantou obce býval kostel s farou, při nichž byly zřizovány tzv. farní školy. V zápisech z let 1362-1363 je uvedeno, že farářem v Bohuslavicích byl nějaký Bohuslav. Není však zřejmé, že u fary byla už tehdy zřízena škola.
Skutečně první zmínka o škole v obci pochází z r.1671, kde v matrice děkanství mohelnického jsou uvedeny tzv.“fase“ – příjmy učitelovy.
Původní stará škola stála na místě školy dnešní, budova byla přízemní, postavená v r. 1856 jako dvojtřídní škola. S přibývajícími žáky se jevil nedostatek školních prostor, a proto                   v r. 1894 byla stará budova rozbořena  a na jejím místě  postavena nová trojtřídní škola. Stavbu prováděl stavitel J.Valenta  z Konice. Stalo se tak za působení nadučitele Jana Unzeitiga. V r. 1922 byla škola čtyřtřídní, v r. 1935 již pětitřídní, vyučovalo zde 7 učitelů. Škola  fungovala i v době II. sv. války. Jednalo se však stále o školu obecnou, žáci vyšších ročníků museli chodit do měšťanky  v Konici nebo v   Náměšti na Hané.škola
Hned po válce začala obec jednat o zřízení školy měšťanské. Již v červenci 1945 byla podána žádost tehdejšímu ONV v Litovli o zřízení této měšťanské školy.  Po dlouhých jednáních byla nakonec povolena Újezdní měšťanská škola, tzn., že byla nejdříve pobočkou školy v Konici                a ve školním roce 1948/49 pobočkou školy v Luké.  Znamenalo to, že  žáci 1. a 2. ročníku měšťanky  chodili do školy  v obci, vyšších ročníků  pak do Konice či Luké.
Vše nakonec vyřešil  rok 1953, kdy byly zřízeny  osmileté střední školy a pod jedním ředitelstvím byla spojena škola národní se střední. V roce 1960 byly OSŠ  přejmenovány na ZDŠ, poté  pak opět na základní školy.
Od 60. let pokračovala další výstavba školy. Nejprve v r. 1963 byla provedena generální oprava, při které byla provedena  výměna oken. Od r. 1966 se prováděla I. přístavba školy.
Po 3 letech výstavby  přibylo 5 učeben, kabinety, zavedeno ústřední topení. Vše bylo děláno v tzv.  akci „Z“.V nové budově  se začalo učit 1.9.1969.
II. přístavba  školy  byla zahájena r. 1978 a byla rozdělena na 2 etapy. V 1. etapě byl postaven tzv. spojovací trakt - v něm učebna, školní družina, kabinety a malá tělocvična. Stavba byla dokončena r. 1980.škola
Ve 2. etapě v letech 1982 -1984  pak byla postavena  stravovací část – kuchyně s jídelnou. Poprvé se v nové jídelně obědvalo 4.6.1984.
K dalším  změnám došlo po roce 2000.  Došlo k modernizaci  kuchyně, v roce  2002  byla provedena plynofikace školy, v r.  2005 obec za školou vybudovala sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tenisovým kurtem, který také slouží školní výuce. Nedávno budova dostala  nová plastová okna, postupně dochází k modernizaci jednotlivých učeben.

1.jpg

Akce školy

bohuslavice_bottom.png